2.1.11 Math 2 Background .1 Cosmology .11 Math .9 Index

Book 9 Computational Mathematics

REFERENCES

The reader is advised to consult to start with the index of

Numerical Recipes- The Art of Scientific Computing
William H. Press, Brian P. Flannery, Saul A. Teukolsky, William T. Vetterling
Cambridge University Press

1. Berezin 1. S., Zhidkov N. P., Metody Vychislenii (Computational Methods) v. I, 3rd Ed., "Nauka", Moscow, 1966.
2. Berezin I. S., Zhidkov N. P., Melody Vychislen? (Computational Methods); v. 2, 2nd Ed., Fizmatgiz Moscow, 1962.
3. Bol'shev L. I., Tablets Matematicheskoi Statistiki (Tables of Mathemalical Statistics) "Nauka" Moscow, 1965.
4. Buslenko N. P., Golenko D. I., Sobol' I. M., Sragovich V. G. Shreider Yu. A. Metod Statisticheskikh Ispytan? (Metod Monte-Karlo) (The Method of Statistical Tests-The Monte Carlo Method), SMB, Fizmatgiz, Moscow, 1962.
5. Wasow W., Forsythe G., Finile Difjerence Methods for Partial Differential Equations, New York, 1960.
6. Ventzel' E. S., Teoriya Veroyatnoslei (Theory of Probability), "Nauka", Moscow, 1969.
7.Vilenkin N. Ya., 0 Priblizhennom Vychislen? Kratngkh /nlegralov (Approximale Computation of Multiple Integrals), in: Vychislitel'naya Matematika (Computational Mathemalics), vyp. V, Moscow 1959.
8. Gavurin M. K., Primenenie Polinomov Nailuchshego Priblizheniya k Uluchsheniyu Skhodimosti Iterativnykh Prolsessoz&127 (Application of Polynomials of Best Approximation lo the Improvement of Convergence of Iterative Processes), UMN 5, 3 (37) (1960).
9. Gavurin M. K., Lektsii? po Metodam Vychislenii (Lectures on Compufational Methods), "Nauka" Moscow 1971.
10. Gnedenko B. V., Theory of Probability Mir Publishers, Moscow, 1973 (in English).
11. Guter R. S. Ovchinsky B. V., Elementy Chislennogo Analiza i Matematicheskoi Obrabotki Rezul'tatov Opyta (Elemenls of Numerical Analysis and Mathematical Treatment of the Results of an Experiment), "Nauka", Moscow, 1970.
12. Demidovich B. P., Maron I. A., Computational ,Mathematics, Mir Publishers, Moscow t973 (in English).
13. Demidovich B. P., Maron I. A., Shuvalova E. Z., Chislennye Metody Analiza (Numerical Methods of Analysis) "Nauka" Moscow, I968.
14. Kagan B. M., and Ter-Mikaelyan T. M., Reshenie Inzhenernykh Zadach na Avtomaticheskikh Tsifrovykh Vychislitel'nykh Mashinakh (Solving Engineering Problems on Automatic Digit Compulers), Gosenergoizdat, Moscow, 1958.
15. Kadyrov M., Tablitsy SIuchainykh Chisel (Tables of Random Numbers),
Izdatel'stvo Sredneaziatskogo Universiteta, Tashkent, 1936.
16. Kantorovich L. V., 0 Metode Njutona (On Newton'sMethod), Trudy Matematicheskogo Instituta im. V. A. Steklova AN SSSR. v. XXVIll. M. L., 1949.
17.Kantorovich L. V., Krylov V. I., Prib izlrennye Metody Vysshego Annliza (Approximale Methods of Higher Analysis), Fizmatgiz, Moscow, 1962, in English: Noordhoff, 1958.
18.Collatz L., Numerische Behandlung von Differential Gleichungen (Numerical
Methods of Solving Differential Equations), W. Berlin, 1951.
19. Kronrod A. S., Uzly i Vesa Kvadraturnykh Formul (Mesh Points and
Weights of Quadrature Formulas), "Nauka" Moscow 1964.
20.Krylov .A. N., Lektsii? o Priblizhennykh Vychisleniyakh (Lectures on .Appro-
ximate Cornputations) Gostekhizdat, Moscow', 1954.
21.Krylov V. I., Priblizhennoe Vychislenie Integralov (Approximalc Computlation of Inlegrals) Fizmatgiz, Moscow 1959.
22.Krylov V. I., Shul'gina L. 1., Spravochnaya Kniga po Chislennomu lnlegrirovaniyu (Handbook of Numeriral Integration), ' Nauka", 1966.
23. C0urant R., Hilbert D, Methods of Mathematical Physics, vol. I, Interscience
Publishers, New York, 1953.
24. Lyusternik L. A., Nekotorye Kubaturnye Formuly dlya Dvukratnykh Inlegralov (Some Cubature Formulas for Double Integrals), DAN SSSR G2, 6 (1948), 449-459.
25. Lyusternik L. A., Chervonenkis O. A. Yanpol'sky A. R., Matematichesk? Analiz Vychislenie Elementarnykh Funkts?ii (Mathematical Analysis, Com-
putation of Elemenlary Functions), Fizmatgiz, Moscow, 1963.
26. McCracken D. Dorn W., Numerical Methods and Fortran Programming, New York, 1965.
27. Mikeladze Sh. E., Chislennye Metody Matematicheskogo Analiza (Numerical
Methods of Mathematical Analysis) Gostekhizdat, Moscow, 1953.
28. Milne W., Numerical Calculus, Princeton, 1949.
29. Milne W., Numerical Solution of Differential Equations, New York, 1955.
30. Mikhlin S. G., Lekfsii? po Lineinym lntegral'ngm Uravneniyam (Lectures on
Linear Integral Equafions), Fizmatgiz, Moscow, 1959.
31. Mikhlin S. Q., Smolitsk? Kh. L., Priblizhennye Metody Resheniya Differenfsial'nykh i /ntegral'nykh Uravnen?ii (Approximate Melhods of Solving Differenfial and Inlegral Equations) SMB, "Nauka" Moscow, 1965.
32. Morse Ph., Feshbach H., Methods of Theoretical Physics, Pt. l, New York, I 953.
33. Mysovskikh I. P., Lektsii? po Metodam Vychislenii? (Lectures on Computational Methods), Fizmatgiz, Moscow, 1962.
34. Ostrovski A., Solulion of Equations and Syslems oj Equations, New York, 1960.
35. Panov D. Yu. Spravochnik po Chislennomu Inlegrirovaniyu Differentsial'nykh Uravnenii? v Chastnyhh Proizvodnykh (Handbook on Numerical Integration of Partial Di fferenlial Equations), Gostekhizdat, Moscow, 1951.
36. Petrovsky I G., Lekts?ii po Teorii? Obyknovennykh Differentsial'nykh Uravnenii? "Nauka", Mosrow, 1970; (Leclures on Theory oj Ordinary Differenlial Equations).
37. Petrovsky 1. G., Lektsii? ob Uravnenigakh s Chastnymi Proizvodnyrni (Leclures on Partial Derivalive Equations). Fizmatgiz, Moscow, 1961.
38. Petrovsky I. G.. Lektsii? po Teorii Integral'nykh Uravnenii?, "Nauka",Moscow, 1965; (Lectures on Theory of Integral Equations), Mir Publishers, Moscow, 1971, in English.
39. Polozhii? G. N. et al, Matematicheskii? Praktlkum (Mathematical Praxis), Fizmatgiz, Moscow, 1960.
40. Rumshisky I.. Z., Vychislitel'nyi Laboratornyi Praktiku n (Computational Praxis), Fizmatgiz, Moscow, 1963.
41. Rumshisky L. Z., Matematicheskaya Obrabotka Rezul'tatov Eksperimenta (Mathematical Treatment of Experimental Results), "Nauka", Moscow, 1971.
42. Salvadori M., Numerical Melhods in Engineering, New York, 1952.
43. Samarsky A. A., Vvedenie v Teoriyu Raznostnykh Skhem (/nlroduction to Theory of Difference Schemes), "Nauka", Moscow, 1971'.
44. Segal B. 1., Semendyaev K. A., Pyaliznachnye Matematicheskie Tablitsy (Five-Place Mathematical Tables), Fizmatgiz, Moscow 1962.
45. Scarborough J. B. Numerical Mathematical Analysis, Baltimore, Johns Hopkins Press, 3rd. ed., 1955.
46. Smirnov V. l., Kurs Vrysshei Matematiki (A Course of Higher Mathematics), v. IV, Fizmatgiz, &127ioscow, 1958.
47. Smirnov V. I., Kurs Vysshei Matemaliki (A Course of Higher Mathematics), v. V, Fizmatgiz, Moscow, t959.
48. Sobolev S. L., Uravneniya Mathematicheskoi Fiziki (Equations of Malhematical Physics), "Nauka", Moscow, l966,
49. Sobol' I. M., Mnogomernye Kvadraturnye Formuly i Funkts? Haara (Many- Dimensional Quadrature Formulas and Haar's Functions), "Nauka", Moscow, 1969.
50. Stepanov V. B., Kurs Differenlsial'nykh Uravnenii? (A Course of Differential Equati?ons) Nauka, Moscow, 1966.
5l. Steffenson I. F. Interpolation Baltimore, Williams and Wifkins, 1927.
52. Tikhonov A N Samarsky A. A., Uravneniya Matematicheskoi Fiziki (Equations of Mafhematical Physics), "Nauka" Moscow, 1966.
53. Tricomi F., Integral Equations, New York, 1957.
54. Faddeev D. K., Faddeeva V. N., Vychislitel'nye Metody Lineinoi Algebry (Computational Methods in Linear Algebra), Fizmatgiz, Moscow 1963.
55. Fichtenholtz G. M., Kurs Di/ferentsial'nogo i Infegral'nogo Ischisleniya (A Course of Dijjerential and Integral Calculus), v. II, "Nauka", Moscow, 1969.
56 Forsythe G. Moler C., Computer Solution of Linear Algebraic Syslems, Englewood-Cliffs, 1967.
57. Cherkasova M. P., Sbornik Zadach po Chislennym Metodam (A Collection of Problems on Cornputational Methods), "Vysshaya Shkola" Minsk, 1967.
58. Shchigolev B. M., Matematicheskaya Obrabotka Nablyuden? (Mathematical Treatment of Observations), "Nauka", Moscow, 1969.
59. Elsgolts E. L., Obyknovenyre Differentsial'nye Uravneniya (Ordinary Differential Equatonns) Gostekhizdat, Moscow, 1954.
60. Yanenko N. N., Metod Drobnykfc Shagov Resheniya Mnogomernykh Zadach Matematicheskoi Fizikit (The Method of Fractional Pitches in Solving Many-Dimensional Problems of Mathematical Physics), "Nauka", The Sibirian Branch, Novosibirsk, 1967.
61. Yahnke E. und Emde 1?., Funklionen Tafelrt mit Formeln und Kurven,
Aufl. Leipzig-Berlin, 1948.